Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka cookies

Korzystanie ze strony internetowej www.spadek-dziedziczenie.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i polityki cookies.

 • Postanowienia ogólne
  1. Polityka prywatności i polityka cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników portalu www.spadek-dziedziczenie.pl, w tym osób korzystających z usług świadczonych przez spółkę za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej. Polityka prywatności i polityka cookies określa również zasady stosowania plików cookies przyjęte przez Prawnik sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-160 Katowice) przy ul. Korfantego 51, KRS: 0000843937, NIP: 9542815447, REGON: 38621273400000
  2. Użytkownikiem jest każdy podmiot przebywający na stronie, przeglądający jej zawartość i korzystający z niej.
  3. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) Prawnik sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-160 Katowice) przy ul. Korfantego 51, KRS: 0000843937, NIP: 9542815447, REGON: 38621273400000
  4. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod numerem telefonu 720 838 100 lub za pomocą adresu mailowego: kontakt@prawnik.one
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji usług udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej www.spadek-dziedziczenie.pl oraz przesyłania publikacji prawniczych tworzonych przez Prawnik Sp. z o.o.
  2. Użytkownik dobrowolnie zgadza się na podanie danych osobowych za pomocą formularzy znajdujących się na stronie www.spadek-dziedziczenie.pl, w celach jakie wskazują dane formularze.
  3. Użytkownik podając dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach kontaktu z Administratorem oraz udostępnianie przez administratora publikacji prawniczych tworzonych przez Administratora.
  4. Użytkownik może wnieść sprzeciw, wówczas dane osobowe nie będą przetwarzane w celach wymienionych w art. II pkt. 3.
  5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników strony internetowej w następujących celach:
 1. zapoznania się z wiadomością wysłaną przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego, a także podjęcia działań adekwatnych do treści wiadomości Użytkownika (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. kontaktu z Użytkownikiem w ramach obsługi Użytkownika (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda na przetwarzanie; w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy; w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – na potrzeby archiwizacji korespondencji);
 4. w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów oraz tworzenie sieci kontaktów np. poprzez wymianę wizytówek, organizację/uczestnictwo spotkań biznesowych/konferencji/eventów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:
 1. imię i nazwisko
 2. adres poczty elektronicznej;
 3. numer/y telefonu;
 4. pozostałe informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w treści formularza kontaktowego.
  1. Podanie przez Użytkownika powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez spółkę Prawnik Sp. z o.o. działań celem realizacji żądania Użytkownika, bądź świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji danej usługi.
  2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora lub upoważnionych przez niego pracowników lub współpracowników Prawnik Sp. z o.o.
  3. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  4. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach poprzez gromadzenie logów serwera. Logi są wyłącznie materiałem pomocniczym służącym do administrowania serwerem, w tym do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej. Logi nie są udostępniane podmiotom trzecim.
  5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres świadczenia przez Prawnik Sp. z o.o. usług na ich rzecz, niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, jak  i przez okres przedawnienia roszczeń, okresy wynikające z przepisów prawa podatkowego, prawa konsumentów i inne stosownych regulacji w tym zakresie, a po ustaniu tego okresu przez okres 2 lat. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.
  6. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, w zakresie w jakim jest to niezbędne, dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
   1. podmiotom prowadzącym działalność świadczenia usług pomocy prawnej, w celach uzasadnionych realizacją usług oferowanych przez Prawnik Sp. z o.o.,
   2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
   3. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
   4. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
   5. innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym Krajowej Izbie Odwoławczej, innym wykonawcom żądającym wglądu do dokumentacji postępowania, organom kontrolującym.
  1. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w indywidualnych przypadkach, w szczególności dane osobowe Użytkownika nie będą profilowane.
  2. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).
 • Zasady polityki cookies
  1. Administrator w ramach strony internetowej zbiera informacje zawarte w plikach cookies w celu  umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
  2. Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego stronę Prawnik Sp. z o.o.. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies pozwalają m.in. na utrzymanie sesji czy zapamiętanie ustawień strony internetowej preferowanych przez Użytkownika. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Administrator w ramach strony internetowej wykorzystuje pliki cookies w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, w szczególności w celu optymalizacji i poprawy jego funkcjonowania i prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu.
  4. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć bądź ograniczyć możliwość zapisywania plików cookies.
  5. Użytkownik może usunąć pliki cookies ręcznie w sposób wskazany na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta Użytkownik, bądź w menu pomocy tej przeglądarki.
  6. Zablokowanie możliwości przechowywania plików cookies lub zmiany ustawień w zakresie ich gromadzenia mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług udostępnianych w ramach portalu internetowego.
 • Prawa i obowiązki Użytkowników
  1. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, jak również uzyskania kopii tych danych.
  2. Każdy Użytkownik ma również prawo do żądania sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w formularzach może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
  4. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Użytkownik, który chce skorzystać ze swoich uprawnień może w każdej chwili przesłać stosowne żądania w tym zakresie na adres do doręczeń Administratora lub na adres email: kontak@prawnik.one.
  6. Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy związane z ochroną danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawa i obowiązki Administratora
  1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych Użytkowników z zasadami ochrony danych osobowych. Administrator w razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
  2. Administrator może przekazać, a w uzasadnionych przypadkach ma również ustawowy obowiązek przekazać dane osobowe Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Postanowienia końcowe
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki prywatności i polityki cookies w każdym czasie. Powodem zmiany może być rozwój technologii internetowej, inne zmiany strony internetowej lub zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.
  2. Nowe wersje Polityki prywatności i polityki cookies będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej www.spadek-dziedziczenie.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

Chcesz wiedzieć więcej?
Prawnik Spadkowy Katowice